Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Økonomiske fordeler med vannavisende impregnering

Økonomiske fordeler

Forebyggende tiltak som impregnering minsker fremtidige vedlikeholdskostnader betydelig. Det største økonomiske gevinsten oppnår man ved å impregnere når betongkonstruksjonen er ny.

Tommelregelen ved denne type forebyggende tiltak er at vedlikeholdskostnadene kun blir 10% sammenlignet med hva det konster å renovere. Da er det ikke tatt høyde for at kostnaden ved renovering øker betraktelig dersom man iberegner kostnader for å komme til konstruksjonen, stenge veier, utførelse også videre. Utover dette kan man inkludere samfunnsøkonomiske kostnader ved lengre kjørevei, forsinkelser i biltrafikken, trafikk- og transportforsinkelser, som gjør at den samfunnsøkonomiske gevinsten blir enda større.


Vilket impregneringsmiddel skal velges sett fra en økonomisk synvinkel?

For å velge riktig materiale bør man stille seg følgende spørsmål:

  • Hvilken type konstruktion er det? (anlegg eller bygg)
  • Vilken tilgjengelighet har man til konstruksjonen? (bropilar eller trapp)
  • Hvor lang levetid er målet? (10 alternativt 30 år)

Deretter kan man ved å beregne nåverdien komme frem til den type impregnering som bør brukes. Nedenfor er et eksempel beregning, for mer informasjon, ta kontakt med våre selgere.kostnadsdiagram

Eksempel: Kostnad for impregnering over 30 år

En brokonstruktion som er vanskelig tilgjengelig skal impregneres. Hva er den totale kostnaden om konstruksjonen er behandlet med gel, krem eller flytende med en forutsetning om at konstruksjonen vil bli brukt i de neste 30 årene?Diagrammet baseres på følgende forutsetninger:

  • Det kreves at vei stenges og lift for å komme til konstruksjonen. Kostnaden er beregnet til 3 kr/m².
  • Vi har en kapitalkostnad på ca 5%.
  • Inntrengningsdybdene er basert på tester utført av SP i henhold til Svenske Vägverkets Bronorm 2004.
  • Levetid for behandling med væske eller krem ​​anses å være 10 år. For gel mer enn 30 år.
  • Priser er i henhold til Sto sin prisliste eksklusive merverdiavgift.

Grafen viser at det er økonomisk fordelaktig å impregnere med gel sammenlignet med krem eller flytende for når de kostnader for tilrettelegging er ubetydelige (3 kr/m²). Dersom kostnadene for tilrettelegging øker blir forskjellen til fordel for gel enda større.

Konklusjon

Impregnering med gel er mer lønnsomt enn med flytende impregnering hvis du ser på konstruksjonens totale levetid. Gel trenger bare å bli påført en gang hvis det blir påfør ca 500 g/m². Behandling med flytende impregnering må gjøres to ganger når betongen er ny og fornyes deretter hvert tiende år. For krem halveres antall påføringer på overflaten sammenlignet med væske med samme resultat.

Ved valg av impregneringsprodukt bør det ta hensyn til hvilken effekt produktet har på betongen, samt hvor lang virketid det har. Det bør noteres at impregneringskrem er en emulsjon bestående av vann, noe som kan minske effekten på tidligere impregnerte overflater.

For mer informasjon: