Salgsbetingelser

Norsk Standard 8409:2008 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggvarer”, gjelder når en kunde (”Kunden”) kjøper varer fra Sto Norge AS, (”Sto”), med mindre annet er fastsatt i Standard salgsbetinger nedenfor, eller i avtale mellom partene.

Standard salgsbetingelser kan kun endres skriftlig og endringen må for å binde Sto, signeres av autorisert(e) ansatte(e) i selskapet. Tilsvarende gjelder ved avtaler som måtte avvike fra Standard salgsbetingelser. Vilkårene nedenfor bygger på strukturen i NS 8409, men kan ha avvikende bestemmelser. Det er kun henvist til noen av bestemmelsene i NS 8409.

Bestillingsrutiner
Ved bestilling må følgende rutiner følges av partene:
- Kunden må ved bestilling oppgi prosjektnummer, leveringsadresse, bestillers navn og telefonnummer til kontaktperson på byggeplass.
- Bestilling av farget vare må skje pr. mail, sms eller telefaks.
- Sto vil etter bestilling sende ordrebekreftelse. Straks etter mottagelse skal Kunden kontrollere ordrebekreftelsen for ev. feil/ avvik som Kunden omgående må meddele Sto’s ordrekontor.

I de tilfeller hvor varen må fremskaffes fra produsent, forbeholder Sto seg retten til og re-bekrefte etter produsentens salgs- og leveringsbetingelser. I disse tilfellene må Kunden godkjenne ordrebekreftelsen innen fastsatt frist, slik at Sto kan bekrefte.

For at kundene skal få sin levering til ønsket tidspunkt, er vi avhengig av:
- Mulighet til å stoppe ved byggeplass uten hinder for annen trafikk.
- Plassering av varer maksimum 20 meter fra lastebil.
- 20 minutter lossetid er beregnet som et gjennomssnitt, tid utover dette belastes med 700 kr pr. time som beregnes pr. påbegynte 15 minutter.
- Hvis varer må leveres med kranbil, må informasjon om dette gis ved bestilling av varer.

NS 8409 pkt 1 Virkeområde
Standard salgsbetingelser gjelder ved kjøp av byggevarer når Kunden ikke er forbruker. Ved forbrukerkjøp gjelder også betingelsene med mindre annet følger av preseptoriske regler i forbrukerkjøpsloven.

NS 8409 pkt 2.2 Kjøpsloven
Lov av 13. mai 1988 nr 27 om kjøp (”kjøpsloven”) gjelder så langt Standard salgsbetingelser, NS 8409 eller annen avtale mellom partene ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

NS 8409 pkt 3 Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre partens forretningsmessige forhold.

NS 8409 pkt 4 Levering
Varene leveres fritt på Sto’s lager. Frakt er ikke inkludert, dersom annet ikke er oppgitt. Frakt på isolasjon faktureres fra isolasjonsleverandør sitt lager/fabrikk. Ved leveranse av kvanta mindre enn hel STO emballasje faktureres ekstra kr. 150.- pr. spann/farge. Beløpet kan reguleres iht. pkt. 8.2.

NS 8409 pkt 4.8 Lovpålagt dokumentasjon, mv.
Sto skal sørge for at dokumentasjon som er pålagt i lov eller forskrifter følger med byggevarer, eller tilrettelegge for at dokumentasjon gjøres tilgjengelig for Kunden. Sto har alle sine HMS- og faktablader på: www.sto.no

I tillegg til det som følger av NS 8409 pkt 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 plikter Kunden ved levering å kontrollere at mottatte varer er i samsvar med bestillingen, herunder varens farge og struktur. Ingen tiltak i forbindelse med mangler skal skje uten at Sto’s forutgående samtykke er innhentet, og til avtalt pris.

Øvrig
Farge og struktur må godkjennes før stillas og inndekning tas ned. Dersom et fargeavvik er så lite at det ikke kan oppdages før etter påføring på fasaden, godtas ikke reklamasjon utover 100 kvm.

Retur av varer
Ved retur av varer fra Kunden til Sto, skal fraktbrev eller faktura fremvises av Kunden. Varer kan returneres mot 70 % av kjøpesummen. Retur forutsetter at varene er uskadet, riktig merket og i uåpnet emballasje. Fargede produkter tas ikke i retur.

NS 8409 pkt. 5 Risiko
Risikoen for byggevarene går over fra Sto til Kunden når de er levert. For øvrig reguleres risikoens overgang av bestemmelsene i kjøpsloven kapitel III.

Sto har rett til å foreta retting eller omlevering dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for Kunden og uten risiko for at Kunden ikke får dekket sine utlegg av Sto, jf. kjøpsloven § 36.

Kunden kan kreve at Sto for egen regning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde Sto urimelig kostnad eller ulempe, jf. kjøpsloven § 34.

Sto’s erstatningsansvar for mangler ved byggevarene følger av kjøpsloven § 40, jf. §§ 27 og 67.

NS 8409 pkt 6 Krav til leveransen
Kvalitetskrav/Forbrukstall
De angitte anslåtte forbrukstall er teoretiske og således bare retningsgivende. De reelle forbrukstallene kan variere fra prosjekt til prosjekt. Arbeidsunderlaget forutsettes å være jevnt og uten store avvik. Forbrukstallene forutsetter nøyaktig utførelse, og iht. selgerens eventuelle anvisninger, faktablader eller detaljer. Slike anvisninger forhindrer ikke at kjøperen selv har risiko for korrekt utførelse.

NS 8409 pkt 6.3 Kundens spesifikasjoner
Kunden bærer risikoen for følgene av feil i sine spesifikasjoner. Han bærer også risikoen for kvalitet og anvendelighet av materialer som han leverer, for anvendeligheten av navngitte produkter som han krever brukt, samt andre ytelser som han fremskaffer eller krever brukt i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

NS 8409 pkt 8 – Pris
Tilbud fra Sto er gyldige i 30 dager fra tilbudsdato, men oppgitte priser/tilbud er ikke gyldige for påløpende år dersom ikke annet er angitt i tilbud. Priser angis eksklusiv merverdiavgift.

NS 8409 pkt 8.2 Pris regulering
Sto justerer prisene 1/1 hvert år, eller på annet tidspunkt dersom driftsmessige forhold tilsier det.

NS 8409 pkt 8.4 Betalingsfrist
Kjøpesummen forfaller til betaling 30 dager netto etter fakturadato, jf. dog pkt. 8.7.

NS 8409 pkt 8.7 Sikkerhetsstillelse
Partene kan avtale at det skal stilles sikkerhet for oppfyllelsen av kontraktsforpliktelsene. Sto kan kreve forskuddsbetaling for produkter Kunden ønsker levert.

NS 8409 pkt. 11.1 Mangel
Det foreligger mangel dersom byggevarene på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av kontrakten, og dette skyldes forhold som Sto svarer for.

NS 8409 pkt. 11.2 Ansvar ved mangel
Kunden kan gjøre mangelsansvar gjeldende mot Sto såfremt han har reklamert i rett tid, jf. punkt 12.

NS 8409 pkt. 11.3 Ansvar for skade
Sto’s ansvar for mangler, utover det som følger av 11.2, omfatter ikke skade på annet enn de solgte byggevarene, med mindre byggevarene avviker fra det som måtte være garantert av Sto, eller det foreligger feil eller forsømmelser hos Sto, jf. kjøpsloven § 40, tredje ledd.

Kunden skal med rimelige tiltak begrense sitt tap.

NS 8409 pkt. 12.1 Kundens mottakskontroll. Reklamasjon
Kunden skal ved mottak av byggevarene
a) kontrollere at det er samsvar mellom mottatte byggevarer og fraktbrev,
b) i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av byggevarene.

For øvrig skal han foreta utpakningskontroll i samsvar med god praksis for de aktuelle byggevarene.

Eventuelle avvik eller synlige skader skal så langt det er mulig, bemerkes på følgeseddel eller fraktbrev.

Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke varsler Sto uten ugrunnet opphold om mangel som han har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen.

NS 8409 pkt. 12.2 Senere reklamasjon
Kunden skal varsle om mangler som han oppdager senest innen 14 kalenderdager etter at han har eller burde ha oppdaget den, og før byggevarene tas i bruk. Dersom Kunden ikke varsler innen denne fristen, taper han retten til å fremsette krav på grunn av dette.

Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende mot Sto senere enn 5 år etter leveringen. Ved delleveranser regnes fristens utgangspunkt fra levering av siste delleveranse.

NS 8409 pkt. 12.3 Spesifikasjon av mangler
Kundens reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de påberopte manglene så langt det er mulig.

NS 8409 pkt. 12.4 Varlsel om retting, omlevering eller hevning
Kunden taper sitt krav på retting, omlevering eller heving dersom han ikke varsler Sto om kravet samtidig med reklamasjonen etter 12.1 eller 12.2 eller innen rimelig tid deretter, jf. kjøpsloven §§ 35 og 39 annet ledd.

NS 8409 pkt 14 Avbestilling
Kunden kan avbestille varer før levering med meddelelse til Sto. Kunden skal da betale Sto et avbestillingsgebyr lik 10 % av avtalt kjøpesum, samt i tillegg direkte utgifter Sto påføres på grunn av avbestillingen. Det som er nevnt ovenfor om avbestillingsrett, gjelder ikke for varer som er spesialbestilt av Kunden.

NS 8409 pkt 15 Tvister
Tvister i anledning varer levert av Sto og alt som har sammenheng med dette, skal søkes løst i minnelighet. Kommer partene ikke til enighet, skal tvisten avgjøres av de alminnelige domstoler i overensstemmelse med norske rettsregler. Avtalt verneting er Oslo Tingrett.

ØVRIGE VILKÅR:

Fargetillegg
STO beregner fargetillegg på fargede produkter. Klasse-kode fremgår på respektive farge i Sto’s fargekart STOColor System (Rev. 01/04.02). For farger tatt ut fra NCS-systemet eller øvrige farger vil fargetillegget beregnes av selger på forespørsel.

Fargeforbehold
Samtlige fargekart er fremstilt ved trykking. Mindre avvik fra originalfargen kan oppstå pga trykketeknikk og materialforskjeller.

Ved tilleggsbestilling av fargede materialer, må Kunden alltid opplyse at det er en etterbestilling og angi leveringsdatoen sammen med fargekoden. Kunden må være oppmerksom på at underlagets sugeevne og struktur, samt lysforhold, omgivelser og råvarer påvirker fargenyansene.

Sto Norge AS februar 2018