Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Salgsbetingelser

Sto Norge AS: Standard salgs- og leveringsbetingelser

Følgende standard salgs- og leveringsbetingelser («Standardbetingelsene») gjelder for alle salg fra Sto Norge AS («Sto») til kjøper som ikke er å anse som forbruker («Kunde»), jf. forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd. Eventuelle avvik fra Standardbetingelsene må avtales skriftlig mellom kunden og autorisert ansatt i Sto. For forhold som ikke er regulert av Standardbetingelsene gjelder Norsk Standard 8409:2008 («Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer»).


1 AVTALEINNGÅELSE

Avtale inngås ved at Kunden sender bestilling til Sto. Ved bestilling må følgende rutiner følges av partene:

• Kunden må ved bestilling oppgi prosjektnummer, leveringsadresse, bestillers navn og telefonnummer til kontaktperson på byggeplassen.

• Bestilling av farget vare må skje skriftlig.

• Sto vil etter bestilling sende ordrebekreftelse. Straks etter mottagelse av ordrebekreftelsen skal Kunden kontrollere denne for eventuelle feil eller avvik. Eventuelle feil eller avvik i ordrebekreftelsen må omgående meddeles Sto sitt ordrekontor.


Fargeforbehold:

Samtlige fargekart er fremstilt ved trykking. Mindre avvik fra originalfargen kan oppstå pga. trykketeknikk og materialforskjeller. Ved tilleggsbestilling av fargede materialer, må Kunden alltid opplyse at det er en etterbestilling og angi leveringsdatoen sammen med fargekoden. Kunden må være oppmerksom på at underlagets sugeevne og struktur, samt lysforhold, omgivelser og råvarer påvirker fargenyansene.


2 TAUSHETSPLIKT

Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre partens forretningsmessige forhold.


3 LEVERING

Når levering anses skjedd, reguleres av NS 8709 pkt. 4. Med mindre annet er avtalt leveres varene fritt på Sto sitt lager. Frakt er ikke inkludert, dersom annet ikke er oppgitt. Frakt på isolasjon faktureres fra isolasjonsleverandør sitt lager/fabrikk. Ved leveranse av kvanta mindre enn hel STO emballasje faktureres ekstra kr. 150.- pr. spann/farge.


For det tilfellet at varene skal leveres til Kunden, forutsettes:

• Mulighet til å stoppe ved byggeplass uten at dette er til hinder for annen trafikk.

• Plassering av varer maksimum 20 meter fra lastebil.

• 20 minutter lossetid er beregnet som et gjennomsnitt, tid utover dette belastes med 700 kr pr. time som beregnes pr. påbegynte 15 minutter.

• Hvis varer må leveres med kranbil, må informasjon om dette gis ved bestilling av varer.


Sto skal sørge for at dokumentasjon som er pålagt i lov eller forskrifter følger med byggevarene, eller tilrettelegge for at dokumentasjon gjøres tilgjengelig for Kunden. Sto sine HMS- og faktablader er tilgjengelig på

www.sto.no.


4 RISIKO

Risikoen for byggevarene går over fra Sto til Kunden når de er levert, jf. punkt 3 ovenfor og NS 8409 punkt 4.1 til 4.4. For øvrig reguleres risikoens overgang av bestemmelsene i kjøpsloven kapitel III.


5 KRAV TIL LEVERANSEN

Byggevarene skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten. De angitte forbrukstall er teoretiske og således bare retningsgivende. De reelle forbrukstallene kan variere fra prosjekt til prosjekt. Arbeidsunderlaget forutsettes å være jevnt og uten store avvik. Forbrukstallene forutsetter nøyaktig utførelse iht. selgerens eventuelle anvisninger, faktablader eller øvrige detaljer. Slike anvisninger forhindrer ikke at kjøperen selv har risikoen for korrekt utførelse.


Kunden bærer risikoen for følgene av feil i sine spesifikasjoner. Han bærer også risikoen for kvalitet og anvendelighet av materialer som han leverer, for anvendeligheten av navngitte produkter som han krever brukt, samt andre ytelser som han fremskaffer eller krever brukt i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.


6 PRIS, BETALING, SALGSPANT, SIKKERHETSSTILLELSE

Tilbud fra Sto er gyldige i 30 dager fra tilbudsdato, dersom ikke annet er angitt i tilbud. Priser angis eksklusiv merverdiavgift.

Sto justerer prisene fra og med 1. februar hvert år, eller på annet tidspunkt dersom driftsmessige forhold tilsier det.


Sto beregner fargetillegg på fargede produkter. Klasse-kode fremgår på respektive farge i Stos fargekart STOColor System (Rev. 01/04.02).

Kjøpesummen forfaller til betaling 30 dager netto etter fakturadato. Sto kan kreve at det skal stilles sikkerhet for oppfyllelsen av kontraktsforpliktelsene. Sto kan kreve forskuddsbetaling.


Ved forsinket betaling gjelder reglene i kjøpsloven kapittel VII. Det tas forbehold om å heve avtalen også dersom varene er overtatt av kunden, jf. kjøpsloven § 54 fjerde ledd.

Sto betinger seg salgspant i de bestilte varene inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet.7 MANGLER VED VARENE


7.1 Mangel

Det foreligger en mangel dersom byggevarene på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av kontrakten, og dette skyldes forhold som Sto svarer for.


7.2 Ansvar ved mangel

Kunden kan gjøre mangelsansvar gjeldende mot Sto såfremt han har reklamert i rett tid, jf. punkt 8 nedenfor.

Sto har rett til å foreta retting eller omlevering dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for Kunden og uten risiko for at Kunden ikke får dekket sine utlegg av Sto, jf. vilkårene i kjøpsloven § 36.

Kunden kan kreve at Sto for egen regning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde Sto urimelig kostnad eller ulempe, jf. vilkårene i kjøpsloven § 34.

Sto sitt erstatningsansvar for mangler ved byggevarene følger av kjøpsloven § 40, jf. §§ 27 og 67.


7.3 Ansvar for skade

Sto sitt ansvar for mangler, utover det som følger av punkt 7.2, omfatter ikke skade på annet enn de solgte byggevarene, med mindre byggevarene avviker fra det som måtte være garantert av Sto, eller det foreligger feil eller forsømmelser hos Sto, jf. kjøpsloven § 40 tredje ledd.

Kunden skal med rimelige tiltak begrense sitt tap.8 KUNDENS MOTTAKSKONTROLL, REKLAMASJON


8.1 Mottakskontroll, reklamas
jon

Kunden skal ved mottak av byggevarene

a. kontrollere at det er samsvar mellom mottatte byggevarer og følgeseddel/fraktbrev,

b. i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av byggevarene.

For øvrig skal han foreta utpakningskontroll i samsvar med god praksis for de aktuelle byggevarene.


Eventuelle avvik eller synlige skader skal bemerkes på følgeseddel eller fraktbrev.

Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke varsler Sto uten ugrunnet opphold om mangel som han har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen.

Dersom et fargeavvik er så lite at det ikke kan oppdages før etter påføring på fasaden, må reklamasjon fremsettes uten ugrunnet opphold etter at fargeavviket ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, og under enhver omstendighet før produktet er påført mer enn 10 kvm.


8.2 Senere reklamasjon

Kunden skal varsle om mangler som han oppdager, eller burde ha oppdaget, uten ugrunnet opphold, og før eventuelt stillas og inndekning tas ned, . Dersom Kunden ikke varsler innen denne fristen, taper han retten til å fremsette krav.

Kunden kan under enhver omstendighet ikke gjøre krav gjeldende mot Sto senere enn 5 år etter leveringen. Ved delleveranser regnes fristens utgangspunkt fra levering av siste delleveranse.


8.3 Spesifikasjon av mangler

Kundens reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de påberopte manglene så langt det er mulig.


8.4 Varsel om retting, omlevering eller heving

Kunden taper sitt krav på retting, omlevering eller heving dersom han ikke varsler Sto om kravet samtidig med reklamasjonen etter 12.1 eller 12.2 eller innen rimelig tid deretter, jf. kjøpsloven §§ 35 og 39 annet ledd.9 AVBESTILLING OG RETUR


9.1 Avbestilling før levering

Kunden kan avbestille varer før levering ved skriftlig meddelelse til Sto. Kunden skal da betale Sto et avbestillingsgebyr lik 10 % av avtalt kjøpesum, samt direkte utgifter Sto påføres på grunn av avbestillingen. Det som er nevnt ovenfor om avbestillingsrett, gjelder ikke for varer som skal tilvirkes særskilt for Kunden.


9.2 Retur etter levering

Etter levering kan varer returneres mot at Kunden betaler til Sto et gebyr lik 30 % av kjøpesummen. Ved retur av varer fra Kunden til Sto, skal fraktbrev eller faktura fremvises av Kunden. Retur forutsetter at varene er uskadet, riktig merket og i uåpnet emballasje. Fargede produkter eller andre varer som skal tilvirkes særskilt for Kunden tas ikke i retur.


10 TVISTER

Tvister i anledning varer levert av Sto og alt som har sammenheng med dette, skal søkes løst i minnelighet. Kommer partene ikke til enighet, skal tvisten avgjøres av de alminnelige domstoler i overensstemmelse med norske rettsregler. Avtalt verneting er Oslo Tingrett.


Sto Norge AS, november 2019