Brukervilkår

Hjemmesiden til Sto Norge AS er beregnet for det norske markedet.

Brukere av denne nettplassen og tilhørende undernettplasser (fra nå av "nettplassen") skjer iht. de vilkår som angis under (fra nå av "vilkårene"). Ved å åpne og nyttiggjøre deg informasjon fra nettplassen anses du å ha akseptert vilkårene i sin helhet. Av den grunn bør du lese vilkårene under.

Immaterielle rettigheter

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til tekster, bilder, fotografier, grafikk, lydfiler, figurmerker, varemerker, kjennetegn og annet materiale vist på nettplassen tilkommer Sto Norge AS. Alle rettigheter forbeholdes og ikke noe materiale får brukes til yrkesmessig eller kommersielt bruk uten på forhånd mottatt skriftlig godkjenning fra Sto Norge AS.

Nettplassens innhold, funksjonalitet og tilgjengelighet

Sto Norge AS forbeholder seg retten til når som helst endre, ta bort eller legge til informasjon og annet materiale på nettplassen. Tanken er at nettplassen skal være tilgjengelig hele døgnet. Tilfeldige forstyrrelser og driftsavbrudd kan imidlertid forekomme. Tidvis kan også visse funksjoner være utilgjengelige.

Personopplysninger

Dersom du bestiller informasjon eller andre trykksaker (f.eks. brosjyrer) eller melder deg på en utdannelse via nettplassen trenger vi dine personopplysninger. Ved innsendelse av slike opplysninger til Sto Norge AS har du samtidig gitt ditt samtykke til behandling av personopplysningene for de spesielle formål som angis under.

Sto Norge AS behandler personopplysninger for utførelse av den eller de tjenester som du spesifikt ba om da du ga fra deg dine personopplysninger, f.eks. at skriftlig materiale skal kunne sendes deg eller for administrasjon og fakturering i forbindelse med at du har meldt deg på en av våre utdannelser. Dersom det er nødvendig for utførelse av den aktuelle tjenesten gis personopplysninger også til eventuelle samarbeidspartnere. Personopplysninger kan også bli behandlet for utførelse av forpliktelser iht. lov eller annen forfatning samt for markedsformål.

Du kan når du vil endre oppgitte opplysninger eller tilbaketa et fragitt samtykke med påfølgende at dine personopplysninger ikke lenger kommer til å behandles. Iht. personopplysningsloven har du også rett til en gang pr. kalenderår å kreve informasjon om de personopplysninger om deg som behandles hos Sto Norge AS. Dersom du ønsker slik informasjon må du sende et skriftlig undertegnet krav til Sto Norge AS.

Utdannelser

Sto Norge AS forbeholder seg retten til å innstille en utdannelse. Dersom en utdannelse innstilles tilbakebetales ev. påmeldingsavgift så fort som mulig. Noen ytterligere erstatning utbetales imidlertid ikke.

Ansvarsfraskrivelse

Sto Norge AS vedlikeholder og endrer nettplassen med stor nøyaktighet. Sto Norge AS gir dog ingen garanti eller annen forpliktelse for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettplassen. Alt skriftlig materiale som finnes tilgjengelig på eller kan nås via nettplassen stilles til rådighet "som det er". Sto Norge AS kan således ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som følge av informasjon utgitt på nettplassen.

Sto Norge AS gir heller ingen garanti eller annen forpliktelse for at serveren som gjør nettplassen tilgjengelig er virusfri eller fri for andre komponenter som kan infisere eller på annen måte forårsake skade på ditt datautstyr eller annet eie når du går inn på, surfer på, laster ned fra eller på annen måte anvender nettplassen.

Nettplassen kan f.eks. som forenklende hensikt inneholde lenker til andre nettplasser på internett som eies og kontrolleres av en tredje part. Sto Norge AS ber deg bemerke at slike nettplasser ikke står under Sto Norge AS sin kontroll og at Sto Norge AS derfor ikke i noe henseende kan ta ansvar for innholdet på slike nettplasser.

Sto Norge AS ansvarer ikke for indirekte skade som eksempelvis tap eller uteblitt fortjeneste. Skade oppstått i andre tilfeller erstattes ikke av Sto Norge AS dersom Sto Norge AS har vært normalt aktsom.

Det som angis i denne klausulen gjelder kun så lenge annet ikke følger av for Sto Norge AS tvungen og tilegnet lovgivning.

Gjeldene lov

For tolking og tilegnelse av vilkårene gjelder norsk lov. Eventuelle tvister henseende tolkning eller tilegnelse av vilkårene skal i første instans avgjøres i Oslo tingrett.

Synspunkter og spørsmål

Vi tar gjerne imot dine synspunkter på nettplassen med hensikt å forbedre den. Synspunkter og ev. spørsmål angående nettplassen kan sendes til følgende e-postadresse: t.ordal@sto.com.